FinalHosting.cz |  FinalTek.com |  Slunečný.net |  MojeOkolí.com

VaseData.cz

Provoz služby VaseData.cz se řídí následujícími podmínkami:

1. provozovatel služby

Provozovatelem služby VaseData.cz je FinalTek.com - Zdeněk Klauda, Mikovcova 574/3, Praha 2 - Vinohrady 120 04, IČO: 69179603, DIČ: CZ7901070023. Webové stránky provozovatele: jsou www.finaltek.com

2. parametry služby

Služba je poskytována tak jak je. Aktuální parametry a limity jsou vždy uveřejněny na stránkách služby.

3. cena služby

Používání služby není v základní verzi zpoplatněno. Používání placené verze služby se řídí aktuálním ceníkem služeb, uveřejněným na stránkách provozovatele.

4. záruky a odpovědnost poskytovatele

Služba je v bezplatné verzi poskytována bez jakýchkoli záruk a provozovatel nenese odpovědnost vůči uživateli a-nebo třetím stranám za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu či po dobu ukládání na nebo ze serverů provozovatele a za datový obsah.

5. povinnosti a odpovědnost uživatele

Je zakázáno službu zneužívat, zejména k šíření autorsky chráněného obsahu a ukládání dat v rozporu se zákony České Republiky a zákony a úmluvami jimiž je Česká Republika vázána. Provozovatel si vyhrazuje právo takováto data smazat nebo je použít jako důkazní materiál v případném soudním sporu. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah a jeho případné zneužití. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění). Uživatel bere na vědomí, že je povinen nahradit veškeré škody a újmy, které způsobí poskytovateli služby nebo jiným osobám při užívání této služby.

6. ochrana osobních údajů

Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů Úschovny jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky, případně dalších důležitých sdělení týkajících se služby (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Součástí informačního e-mailu může být reklamní sdělení provozovatele tohoto portálu nebo třetích stran. Adresy nebudou poskytnuty třetí straně.

7. aktivace služby a souhlas s podmínkami

Uživatel služby jejím prvním použitím (zadáním své adresy elektronické pošty do odesílacího formuláře a jeho odesláním) prohlašuje, že četl a porozuměl obsahu těchto podmínek a souhlasí s nimi.